Om virksomhetskultur og hva som kjennetegner en tillitskultur

Kultur kommer fra latinske cultura, som betyr å dyrke. Ja, hva vil du dyrke i den virksomheten du jobber i? En kultur preget av tillit, er både mer lønnsom og hyggelig å være i enn i kulturer der man ikke stoler på hverandre.

I ordet tillitskultur er det nærliggende å fokusere på tre faktorer:
1) Grad av velvilje,
2) kompetansebygging og
3) integritet eller etterrettelighet.

  • hva ønsker du å dyrke på din arbeidsplass og hvorfor?
  • hvordan dyrker og skaper du mening, stolthet og gode bidrag til samfunnet?

En kultur bygget på velvilje (vilje og evne til samarbeid)

Du merker det når en kollega oppriktig ønsker deg alt godt. En god lagspiller spør ofte sine kolleger (overordnet, sideordnet eller underordnet): «hva kan jeg bidra med for at du skal få til det du vil få til?» En god lagspiller setter seg inn i både egen rolle og de viktigste rollene rundt seg.

Kompetansebygging (vilje og evne til utvikling)

Når viljen er høy nok, og personen har den rette innstillingen, er det meste mulig. Dog har vi forskjellige talenter, medfødt eller tillært. Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Å forstå egen rolle og virksomhetens plass i samfunnet er vesentlig. For å utvikle rett kompetanse, på kort og lang sikt, vil det være bevisstgjørende å benytte smarte prosesser som fører til tydelige relasjonelle kontrakter. Ferdighetskontrakter, herunder kompetansekartlegging og rolleforståelse, er viktige øvelser og verktøy her.

Integritet eller etterrettelighet

Konseptskisse

Integritet handler om vilje og evne til å respektere å overholde ønskede verdier, spilleregler og normer. For å få det til er det vesentlig at virksomheten har gjennomført tilstrekkelig bevisstgjøring rundt verdier, normer og samspillsregler. Gode verktøy her er Forventningskontrakter og forskjellige varianter av strategiske samtaler (bla. Medarbeidersamtaler og samtaler om normer og artefakter (synlige uttrykk for kultur). Virksomheten er ikke bedre enn de avtalene og normene som respekteres og holdes. Hvis vi antar mindre og spør mer – altså når vi er mer utforskende – vil tillit og toleranse mellom mennesker vokse. Relasjonene og kompetansen er det virksomheter lever av.

Scroll to Top